دبیرخانه اجرایی

تلفن :    +98-21-42917000

ایمیل : secretariat [AT]  icrom.ir

  دبیرخانه علمی

ایمیل :  info [AT] icrom.ir